12 bộ trưởng-Chính phủ có 12 Bộ trưởng, trưởng ngành mới