Sau kiểm toán, khoản lãi của HAGL giảm gần 10.000 tỉ đồng

30/08/2021 13:59:43

Khoản lãi 18.284 tỉ đồng do Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức công bố đã "bốc hơi" hơn 50% sau kiểm toán. 

Khoản lãi 18.284 tỉ đồng do Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức công bố đã "bốc hơi" hơn 50% sau kiểm toán. 

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa có giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính Hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2021. 

Theo đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của HAGL có sự chênh lệch lớn trước và sau kiểm toán. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp do doanh nghiệp công bố là 18.284 tỉ đồng, trong khi đó, con số do kiểm toán đưa ra là 8.310 tỉ đồng. Như vậy, lãi của doanh nghiệp trước và sau kiểm toán chênh lệch lên tới 9.974 tỉ đồng. 

Sau kiểm toán, khoản lãi của HAGL giảm gần 10.000 tỉ đồng
Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức). Ảnh: HAGL

Theo giải trình của HAGL, trong quá trình soát xét BCTC hợp nhất bán niên, E&Y đã đề nghị điều chỉnh các số liệu ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế liên quan đến tăng giá vốn do các điều chỉnh liên quan đến phân bổ giá trị hợp lý của các tài sản trên khía cạnh hợp nhất và giảm dự phòng các khoản phải thu sau khi thực hiện rà soát khả năng thu hồi.

HAGL cũng có giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2021 và báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2002 đã soát xét. Theo đó, nửa đầu năm 2021, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 8,3 tỉ đồng, tăng 1.405 tỉ đồng so với nửa đầu năm 2020, bởi nửa đầu năm 2020, doanh nghiệp có khoản lỗ 1.396 tỉ đồng.

Nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch này theo giải trình của HAGL là do lợi nhuận gộp giảm 307 tỉ đồng, do trong ký Tập đoàn không còn hợp nhất lợi nhuận của công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và các công ty con của doanh nghiệp này. Lãi từ hoạt động tài chính tăng 186 tỉ, chủ yếu do trong kỳ tăng lãi thanh lý khoản đầu tư vào công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai. Trong khi đó chi phí bán hàng giảm 167 tỉ đồng, chủ yếu do không còn hợp nhất nhóm các công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai. 

Chi phí quản lý giảm 1.288 tỉ đồng, do trong quý II.2020 ban Tổng giám đốc Tập đoàn quyết định trích lập dự phòng liên quan đến các khoản phải thu khó đòi lớn trong quá khứ. Tuy nhiên, trong quý II.2021 khoản dự phòng công nợ tồn đọng giảm so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh đó, lỗ khác tăng 146 tỉ đồng, chủ yếu là do trong kỳ ghi nhận chi phí chuyển đổi một số vườn cây không hiệu quả sang trồng chuối.

Theo Thiên Bình (Lao Động)