Chốt thời điểm sáp nhập sàn chứng khoán HNX vào HOSE

19/07/2021 16:24:16

Sở giáo dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ từng bước được sáp nhập vào Sở giáo dịch chứng khoán TPHCM (HOSE), chậm nhất đến 30/6/2025, tất cả các cổ phiếu chỉ giao dịch trên HOSE. Từ 1/7/2023, HNX không tiếp nhận hồ sơ niêm yết cổ phiếu mới.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 57/2021 quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán khác, có hiệu lực từ ngày 20/7. Theo đó, muộn nhất đến 30/6/2025, tất cả các cổ phiếu sẽ giao dịch trên HOSE.

Cụ thể, HOSE tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm đã niêm yết trên sàn này trước ngày thông tư này có hiệu lực và nhận niêm yết mới.

Chốt thời điểm sáp nhập sàn chứng khoán HNX vào HOSE
Đã cố lộ trình để Việt Nam chỉ còn duy nhất sàn chứng khoán HOSE.

Trước ngày 1/7/2023, HOSE tiếp nhận, xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới khi đáp ứng điều kiện theo Nghị định 155/2020, và có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng trở lên.

Từ ngày 1/7 - 31/12/2023, HOSE tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức niêm yết từ HNX chuyển sang.

Từ ngày 1/1 - 30/6/2025, bên cạnh tiếp nhận cổ phiếu từ sàn HNX chuyển sang, HOSE sẽ tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức sau khi đã hoàn thành tiếp nhận cổ phiếu từ HNX chuyển sang.

Từ 1/7/2023, HNX không tiếp nhận hồ sơ niêm yết cổ phiếu mới.

Từ ngày 1/7 - 31/12/2023, HNX thực hiện chuyển cổ phiếu của tổ chức niêm yết từ HNX sang HOSE.

Trong thời gian chuyển đổi trên, HNX tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch với cổ phiếu đã niêm yết, đăng ký giao dịch tại HNX cho tới khi chuyển đổi hoàn tất.

Từ ngày 1/1 - 30/6/2025, thực hiện chuyển cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ HNX sang HOSE, khi hoàn thành HNX không tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch mới.

Theo Lê Hữu Việt (Tiền Phong)