uber - Thêm một hãng gọi xe Bắc tiến, tuyên chiến với các đối thủ