Tử Chiến Thành Đa Bang - Sử Việt Nam chưa bao giờ kiêu hùng và hấp dẫn trong một phim hoạt hình đến thế!