Trả về nơi sản xuất - Câu nói của chồng: 'Không đảm đang thì tôi lót lá trả về nơi sản xuất lâu rồi' khiến tôi tổn thương sâu sắc