Tiêm kích J-15 - Tiêm kích Su-30MK2 mang tên lửa Kh-35 Uran-E đủ sức xuyên thủng 'Lá chắn thần Trung Hoa'?