tai nạn - Hai xe máy đấu đầu, 3 thanh niên nằm im giữa đường