sử Việt Nam - Kiểm soát quân sự Việt Nam sẽ được trang bị V-100 Commando?