PGS TS Bùi Hiền - Video TS Đoàn Hương: 'Không thể để 1 đám quần chúng không hiểu gì vào ném đá Tiếq Việt'