PGS TS Bùi Hiền - PGS.TS Bùi Hiền lên tiếng về cụm từ 'giá dịch vụ đào tạo'