nhập khẩu hoa - Xuất siêu kỷ lục 7,4 tỷ USD sau 11 tháng