Người Việt - Tân Hoa hậu khẳng định: 'Chưa có người yêu!'

Xem thêm