Máy bay siêu thanh - Kịch bản kinh hãi nếu Tu-22M3 mang thành công Kinzhal