grab car - Vinasun: 'Grab báo lỗ 1.700 tỷ thì lấy tiền đâu hoạt động?'