Grab - Tổng giám đốc ABER: ‘80% tài xế chạy cho nhiều ứng dụng khác nhau’