Đường hoa Nguyễn Huệ - Hơn 1,5 triệu lượt người thưởng ngoạn đường hoa Nguyễn Huệ