đoạt mạng thực khách - Tử hình đối tượng đoạt mạng thực khách giữa quán bia