chữ quốc ngữ - Yêu cầu của Trung Quốc về cấm đánh cá trên Biển Đông là không giá trị