Chiến tranh Việt Nam - Nếu Trung Quốc không xuất khẩu vào Mỹ, GDP Việt Nam có thể giảm 0,5-1%?