Cầu thủ Văn Thanh - Văn Thanh phụ cha mổ lợn quay đãi họ hàng ngày cuối năm