Cảng Cát Lái - Video: 8.000 container phế liệu tồn đọng ở cảng Cát Lái