Bồi thường thiệt hại - Vỡ bể chứa Nhà máy phân bón DAP 2: Hỗ trợ mỗi hộ dân 7 triệu đồng