Bồi thường thiệt hại - Vụ ông Đinh La Thăng: Phần bồi thường 800 tỷ có phải 'chia' lại?