Áp thấp nhiệt đới - Bão Sanba suy yếu thành áp thấp nhiệt đới