50 Sắc thái - Dakota Johnson phải đi trị liệu tâm lý sau khi đóng '50 sắc thái'